Oddział integracyjny - klasa wielozawodowa

Strona główna >> Node >> Oddział integracyjny - klasa wielozawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 to placówka, która w praktyce realizuje założenia integracji. Nasi uczniowie kształcą się w klasach integracyjnych, których cechami charakterystycznymi są:

  • niewielka liczba uczniów (15-20)
  • wspólne kształcenie młodzieży z normą i młodzieży z różnymi deficytami
  • zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne, dostosowane do dysfunkcji (logopedyczne, surdopedagogiczne, tyflopedagogiczne, socjoterapeutyczne, rehabilitacyjne, rewalidacyjne)
  • obecność nauczycieli wspomagających, których zadanie polega na pomocy uczniom z różnymi problemami

Nasza placówka realizuje kształcenie w klasach wielozawodowych, co oznacza, że w jednym oddziale uczą się sprzedawcy, ogrodnicy, mechanicy pojazdów samochodowych, lakiernicy, cukiernicy, fryzjerki, stolarze itd.

W szkole realizowane są zajęcia ogólnokształcące oraz teoretyczne zawodowe dla ogrodników i sprzedawców w I klasie, a w klasach drugich i trzecich dodatkowo dla kucharzy i fryzjerów. Zajęcia praktyczne z kolei przebiegają u pracodawców - w realnych warunkach pracy, a uczniowie są pracownikami (ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu). Wyjątek stanowią ogrodnicy, dla których ZSZ 2 organizuje zarówno zajęcia ogólnokształcące, jak zawodowe i praktyczne.

Obecnie urządzamy dwie pracownie ogrodnicze, tak, aby zarówno uczniowie klasy pierwszej, jak i starsi mieli swoje miejsce.