Matura

Strona główna >> Egzaminy >> Matura

 


Informacja OKE o opłatach

Informujemy, że 7 marca był ostatnim dniem wnoszenia opłat za egzaminy maturalne.

Wpłaty dokonane po 7 marca będą sukcesywnie zwracane na numer konta podany w dowodzie wpłaty.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta (zał. 27 z Informacji o sposobie organizacji przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r.), może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2022 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2022 r.

Numer konta do wpłat:   48 1010 1212 0051 5122 3100 0000

 


Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

• Załącznik 1a Deklaracja Wariant A – Deklaracja dla: (1) ucznia ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej, który w 2022 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy; (2) absolwenta liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, którego szkoła nadal funkcjonuje i w 2022 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.

• Załącznik 1b Deklaracja Wariant B – Deklaracja dla: (1) absolwenta liceum uzupełniającego, liceum profilowanego, technikum uzupełniającego dla młodzieży albo liceum, technikum, szkoły artystycznej, którego szkoła została zlikwidowana; (2) absolwenta szkoły za granicą, posiadającego dokument wydany przez tę szkołę, który nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce; (3) absolwenta kończącego szkołę średnią przed 2005 r., który nie posiada żadnego świadectwa dojrzałości; (4) dla osób, które ukończyły lub w sesji zimowej 2022 r. zamierzają ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych.

• Załącznik 1c Deklaracja Wariant C – Deklaracja dla absolwenta, który uzyskał świadectwo dojrzałości przed 2005 r., tzn. zdał maturę w formule sprzed 2005 r.