projekty i programy

Strona główna >> projekty i programy

Międzynarodowe

projekty edukacyjne

 

 

 

Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu.” to nowy projekt w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który będzie realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

Kiedy ?
Okres realizacji projektu: 01.09.2020-31.10.2022

Dla kogo?
Uczestnicy projektu to 450 uczniów/uczennic CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25

Wartość projektu?
Przyznane  dofinansowanie: 4 505 795,12 PLN (wartość projektu 4 742 942,23PLN)

Jaki jest cel projektu?
Celem projektu jest  poprawa jakości kształcenia w CKZiU w Sosnowcu  ul. Kilińskiego 25 oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego i podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i  materiały dydaktyczne.

Jakie będą formy wsparcia?
W projekcie przewidziane są następujące zadania:
1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
2. Kursy/Szkolenia  dla uczniów/uczennic CKZiU
3. Staże zawodowe dla uczniów/uczennic CKZiU
4. Stworzenia w CKZiU warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy
5. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
6. Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy

Zapraszamy na stronę projektu:
www.kompetencjeckziu25.pl

 

Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu!

„Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu!” to nowy projekt w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2021, który jest realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu w okresie 01.09.2018-31.05.2021

Dla kogo:
Uczestnicy projektu to 300 uczniów/uczennic oraz 16 nauczycieli/nauczycielek CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25

Wartość projektu:
Przyznane  dofinansowanie: 1 771 666,47 PLN (wartość projektu 1 864 912.08 PLN)

Cel projektu:
Polepszenie oferty kształcenia  zawodowego i wzrost zatrudnienia absolwentów CKZiU poprzez organizację  kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne oraz wzrost umiejętności i kompetencji kadry n-li poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych

W projekcie realizowane są następujące zadania:
1. Praktyki/staże dla uczniów CKZiU
2. Szkolenia i kursy dla uczniów CKZiU
3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
4. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu
6. Stworzenie/poprawa warunków kształcenia zawodowego w CKZiU

Strona projektu:
http://www.stazeckziu.pl/

 

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU, zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu

Obecnie jest prowadzona rozbudowa budynku Technikum nr 4 Transportowego w ramach projektu inwestycyjnego Miasta Sosnowiec pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU przy ulicy Kilińskiego 31. Projekt realizowany jest w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna, Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT

Już niedługo Technikum nr 4 Transportowe powiększy się o nowy pawilon, w którym na poziomie dwóch pięter zlokalizowane zostaną pracownie do nauki przedmiotów zawodowych.  W nowej części swe miejsce znajdą między innymi:
Pracownia gospodarki materiałowej,
Pracownia obsługi podróżnych w portach i terminalach,
Pracownia sterowania ruchem kolejowym/ Pracownia dróg i taboru kolejowego,
Pracownia fotowoltaiczna,
Pracownia projektowania technologii mechanicznej,
Pracownia systemów energetyki odnawialnej/ Pracownia budownictwa pasywnego.
Obok „starego” budynku szkoły umieszczony zostanie rozjazd kolejowy.
Z nowych pracowni będą korzystać uczniowie wszystkich szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.
Zakres robót obejmie również wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z miejscami parkingowymi oraz budowę szybu windowego.

Inwestujemy w naukę!

CKZiU w Sosnowcu jest realizatorem projektu "Inwestujemy w naukę!" dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT
Celem głównym projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wzrost zatrudnienia wśród 350 uczniów CKZiU (w tym 40 uczniów niepełnosprawnych), jak również wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych kadry nauczycielskiej CKZiU. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2016 do 31.10.2018
W ramach projektu założono następujące działania:
1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
2. Szkolenia i kursy dla uczniów/uczennic
3. Praktyki/Staże dla uczniów CKZiU
4. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
5. Wirtualne Laboratoria
6. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu - kursy kwalifikacyjne i studia do nauczania przedmiotów w ramach nowych kierunków kształcenia
W działaniu nr 6 – współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym zaplanowane zostały na etapie wnioskowania działania wspólne z Politechniką Śląską – Centrum Naukowo-Dydaktycznym Transportu Kolejowego:
• objęcie patronatem klas „kolejowych” – klas pierwszych rozpoczynających naukę
w roku szkolnym 2016/2017
• opracowanie nowego programu nauczania w zawodzie technik transportu kolejowego
• zajęcia laboratoryjne dla uczniów CKZiU na Politechnice Śląskiej – min.  8 spotkań
• wyjazdy do pracodawców  związanych z transportem kolejowym
• wspólny 14-dniowy obóz naukowy w okresie wakacyjnym
Planowane efekty :
• podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia,
• zapewnienie nauczycielom kształcenia zawodowego możliwości zaktualizowania wiedzy i doskonalenia kompetencji zawodowych,
• wpływ na rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Wzrost zatrudnienia uczestników projektu zostanie osiągnięty poprzez podjęcie szeregu działań mających na celu dostosowanie aktualnie istniejącej oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynkowych oraz wzmacniających kwalifikacje pożądane na śląskim rynku pracy, z naciskiem na aspekt kształcenia praktycznego.
Całkowita wartość projektu wynosi 3 072 010,43 PLN, z czego dofinansowanie ze środków europejskich - 85 %.

 

   

 

Projekt partnerski Grundtvig

„Zrównoważone użytkowanie wody – wyzwanie europejskie”

 

Od sierpnia 2013 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego realizuje projekt partnerski Grundtvig „Zrównoważone użytkowanie wody – wyzwanie europejskie”. W projekcie biorą udział partnerzy z Niemiec, Turcji, Polski, Włoch, Szwajcarii i Portugalii. Projekt ma na celu poszerzanie wiedzy oraz podnoszenie świadomości o zrównoważonym użyciu wody oraz rozwój nowych metod kształcenia związanego z tym tematem. Każdy z partnerów pracuje nad poprawą jakości praktyk edukacyjnych również poprzez zastosowanie praktycznych przykładów zrównoważonego zużycia wody w swoich instytucjach.

Oficjalna strona projektu to:  

https://sustainableuseofwater.wordpress.com/

Do komunikacji i wymiany doświadczeń wykorzystujemy również portal:

https://antartide.onlyoffice.eu/auth.aspx

 

Co kilka miesięcy odbywają się spotkania robocze uczestników, w czasie których omawiana jest realizacja założeń projektu i ich efekty.

Pierwsze spotkanie - Berlin w dniach 15-17 października 2013r

 

Przedstawiciele krajów mieli czas na zapoznanie się oraz krótką prezentacje swoich organizacji. Ustalono ogólne zasady dobrej komunikacji oraz zarządzania projektem. Podczas  pierwszego spotkania każdy mógł odnieść się do własnych doświadczeń, zasugerować ewentualne działania na przyszłość w ramach projektu.

Omówiono również możliwość utworzenia kalkulatora zużycia wody – jednak ze względu na różną specyfikę instytucji biorących udział w projekcie zdecydowano, iż w tym aspekcie należy wziąć pod uwagę różnorodne kryteria oceny zużycia wody. Nakreślone zostały ogólne zadania na czas jego realizacji.

Drugie spotkanie Locarno od 4-8 grudnia 2013r.

Gościnni Szwajcarzy pokazali nam sposoby wykorzystania wody, której nie brakuje w ich pięknym, górzystym kraju oraz proces oczyszczania po użyciu w gospodarstwach domowych.

Próbując zmieniać świat należy zacząć od siebie.

Dlatego należy zastanowić się na ile możemy obniżyć zużycie wody w naszych instytucjach – jest to jeden z celów projektu. Chodzi tu zwłaszcza o „wodę ukrytą”, bo w naszym regionie nie ma istotnych problemów związanych z niedoborem bieżącej wody.

Okazuje się, że niewiele osób ma świadomość, że za każdą wyprodukowaną rzeczą kryje się pewna ilość wody zużytej do jej produkcji. Wyprodukowanie np. ryzy papieru kserograficznego zużycia kilkuset litrów wody.

Trzecie spotkanie Porto od 10-14 kwietnia 2014r.

W pierwszej kolejności każda grupa zaprezentowała oraz szczegółowo omówiła indywidualne harmonogramy działań w ramach projektu zilustrowane prezentacją multimedialną. Udaliśmy się z wizytą do Pawilonu Wodnego (Pavilhão da Aqua), gdzie poprzez serię prostych, ale niezwykle interesujących eksperymentów, mieliśmy okazję zobaczyć, w jaki sposób można przekazać słuchaczom podstawową wiedzę na temat właściwości fizycznych oraz chemicznych wody.

Udaliśmy się z wizytą do Pawilonu Wodnego (Pavilhão da Aqua), gdzie poprzez serię prostych, ale niezwykle interesujących eksperymentów, mieliśmy okazję zobaczyć, w jaki sposób można przekazać słuchaczom podstawową wiedzę na temat właściwości fizycznych oraz chemicznych wody.

Kolejny dzień to czas niezwykle dla nas istotnych dyskusji na temat sposobu wdrażania treści projektu w swej codziennej pracy. Każda grupa zaprezentowała przykłady dobrych praktyk. Omówiono również ewentualne trudności związane z zastosowaniem kalkulatora wodnego w naszych organizacjach. Bardzo istotnym dla nas punktem dyskusji było doprecyzowanie pojęcia metod edukacyjnych, form pracy, oraz przykładów działań z zastosowaniem wyznaczonych metod.

Udaliśmy się również na spacer brzegiem rzeki Ribeira oraz rejs statkiem w celu omówienia istoty rzeki dla miasta Porto.

Czwarte spotkanie Sosnowiec od 24-28 września 2014r.

Podczas wizyty w Polsce nasi partnerzy projektowi mieli okazję wziąć udział w szeregu zajęć przygotowanych przez naszych nauczycieli. Jednym z zadań projektu jest wypracowanie sposobu włączania tematu wody jako tematu interdyscyplinarnego realizowanego na różnych poziomach edukacyjnych i zaadaptowanie go jako stałego elementu pracy edukacyjnej. Nasi goście wzięli udział w zajęciach grupy uczniów szkoły podstawowej, gdzie mogli przyjrzeć się metodom pracy z grupami najmłodszymi.

Miała miejsce degustacja polskich wód mineralnych.

Nasi partnerzy obserwowali również zajęcia z grupą uczniów szkoły średniej. Były to m.in. zajęcia laboratoryjne w Technikum nr 6 polegające na badaniu czystości wody pochodzącej z pobliskiej rzeki.

 

Nasi goście odwiedzili zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Szopienice-Borki" jako przykład zagospodarowania terenów poprzemysłowych z wykorzystaniem wody.

26 września wraz ze słuchaczami CKU zwiedzaliśmy zbiornik Goczałkowicki jako przykład zbiornika retencyjnego zaopatrującego w wodę m.in. nasze miasto, ale również jako przykład zbiornika pełniącego inne funkcje gospodarcze (przeciwpowodziowe czy rekreacyjne).

Podczas spotkań konferencyjnych wszystkie aktywności zostały omówione, wypracowane zostały również konspekty zajęć i opisy przykładów dobrych praktyk, które później mogą stać się źródłem pomysłów oraz inspiracją dla innych, nie tylko dla partnerów projektu.

Piąte spotkanie Bologna od 11-14 grudnia 2014r.

W dniach 11- 14 grudnia miała miejsce piąta wizyta w ramach projektu Grundtvig – „Zrównoważone użytkowanie wody – wyzwanie europejskie”. Tym razem gościli nas Włosi w Bologni. Wizytę rozpoczęliśmy od zwiedzania miasta „Trasą wodną”, abyśmy mogli lepiej zrozumieć w jaki sposób historia tego miejsca jest i zawsze była ściśle związana z wodą. Mieliśmy również okazję zobaczyć siedzibę Centro Antartide działającego z ramienia Università Verde di Bologna. Działalność naszej organizacji partnerskiej poświęcona jest szerzeniu wiedzy na temat problemów społeczno-środowiskowych. Centro Antartide poprzez szereg akcji społecznych uświadamia mieszkańcom istotę takich kwestii jak: oszczędzanie wody, bezpieczeństwo na drogach, recycling, odnawialne źródła energii, czy ponowne wykorzystanie odpadów. Podczas spotkania poruszyliśmy kwestię „śladu wodnego” Internetu oraz zrównoważonego korzystania z mediów. Zastanawialiśmy się również nad sposobami zwrócenia uwagi ogółu społeczeństwa na problem mało racjonalnego użycia wody przez nas wszystkich.  Wspólnie staraliśmy się  odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest przeniesienie przykładów realizowanych przez nas dobrych praktyk do innych realiów i innych kontekstów. Znaczna część naszego spotkania poświęcona była planowaniu naszego produktu końcowego – przewodnika ilustrującego naszą współpracę. Kolejna (ostatnia już) wizyta została zaplanowana na 8 – 12 kwietnia 2015 w Turcji.

 

 

 

 

Szóste spotkanie Turcja od 08-12 kwietnia 2015r.

Ostatnia wizyta w ramach projektu Grundtvig „Racjonalne zużycie wody” miała miejsce w Turcji w dniach 8 -12 kwietnia 2015 roku. Organizacją goszczącą był Instytut Badawczy Ochrony Roślin w Diyarbakir (DIYARBAKIR ZIRAI MÜCADELE ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ - DZMAİM) zajmujący się edukacją oraz wdrażaniem dyrektyw Ministerstwa Rolnictwa m.in. w zakresie nawadniania pól. Harmonogram tej trwającej 3 dni wizyty (odliczając dwa dni podróży) był niezwykle napięty, gdyż nasi gospodarze pragnęli pokazać nam jak najwięcej obiektów związanych z gospodarką wodną.

9 kwietnia rano odwiedziliśmy Państwowy Zakład Hydrauliczny zarządzany przez Ministerstwo Środowiska i Leśnictwa, który zajmuje się użytkowaniem wszystkich państwowych zasobów wodnych. Cztery główne zakresy działań instytucji to: energia, rolnictwo, usługi i środowisko. Po drodze mogliśmy podziwiać bezbrzeżne obszary pól obficie pokryte skałami bazaltowymi.

Następnym miejscem, które odwiedziliśmy to Tama Dicle (Dicle Dam) wybudowana na rzecze Tygrys w celu zaopatrzenia miejscowości Diyarbakir w wodę. Tu dowiedzieliśmy się, iż woda tam spiętrzana jest używana jako główne źródło energii, źródło wody pitnej oraz źródło do nawadniania okolicznych pól.

Po krótkiej przerwie na lunch naszym kolejnym punktem dnia miała być Tama Devegeçidi. Zanim jednak zdołaliśmy tam dotrzeć doświadczyliśmy niepowtarzalnego zjawiska – burzy piaskowej. Piasek pustynny przyniesiony z terenów syryjskich zabarwił niebo najpierw na pomarańczowo, następnie na żółto, a z pierwszymi kroplami rdzawego deszczu przybrało złowrogi apokaliptyczny wygląd czerwieni.

To nieprzewidziane zjawisko sprawiło, że Tamę Devegeçidi mogliśmy obejrzeć jedynie z okien autobusu. Tama ta, wybudowana między 1965 a 1972 rokiem, została wybudowana głównie dla celów irygacyjnych oraz w celu obserwacji kanałów nawadniających używanych w Diyarbakir.

Nasze popołudniowe spotkanie konferencyjne poświęcone było krótkiej prezentacji na temat pracy Instytutu w regionie południowo-wschodniej Anatolii. Zostały nam przekazane informacje dotyczące trudnych warunków pracy w temacie wody w tym regionie oraz w skali kraju.

Następny dzień rozpoczęliśmy od wizyty w Instytucie DZMAİM. Zostaliśmy powitani przez Dyrektora, który poinformował nas o zakresie pracy różnych wydziałów Instytutu. Stacja działająca jako regionalna instytucja publiczna jest odpowiedzialna za ochronę roślin w 14 prowincjach dwóch regionów (południowo wschodniej Anatolii oraz wschodniej Anatolii). Zatrudnia 80 pracowników w 6 oddziałach: fitopatologii, entomologii, nematologii, kontroli biologicznej, ziołolecznictwa, chemicznych produktach ochrony roślin. Instytut wypracowuje przykłady dobrych praktyk mających na celu popularyzację rolnictwa organicznego przyjaznego środowisku oraz dbającego o zdrowie ludzi i zwierząt. Przykładem zmian, jakie zostały wprowadzone w Instytucie w ramach projektu Grundtvig są nowo zainstalowane automatycznie włączane krany uruchamiane za pomocą fotokomórki oraz nowy system nawadniania zastosowany w sadzie otaczającym budynek Instytutu. O zaletach sprawnie działającego systemu nawadniającego mogliśmy się przekonać osobiście, gdy część grupy ugrzęzła w błocie po kolana

W tym samym dniu odwiedziliśmy również Stację Uzdatniania Wody Pitnej w Diyarbakir, gdzie cały proces uzdatniania wody został szczegółowo umówiony krok po kroku.

W trakcie popołudniowego spotkania w sali konferencyjnej zatwierdziliśmy protokół ze spotkania w Bologni. Partnerzy z Turcji omówili dwie metody edukacyjne przez nich zastosowane związane z zanieczyszczeniami wody. Wspólnie dokonaliśmy ich oceny. Kolejnym ważnym punktem naszego spotkania były ustalenia dotyczące produktu końcowego naszej współpracy, czyli Przewodnika Theory and practice – Sustaiable Use of Water A EUROPEAN CHALLEGE. Omówiliśmy ostatnie szczegóły dotyczące jego ostatecznej formy oraz ustaliliśmy końcowy termin na ewentualne poprawki. Osobą odpowiedzialną za edycję zmian została Sara Branchini z Centro Antartide w Bologni. Gotowy Przewodnik powinien się pojawić na stronie projektu (https://sustainableuseofwater.wordpress.com)  z końcem maja.

            Ostatniego dnia odwiedziliśmy historyczną cześć Diyarbakir, stare miasto otoczone przez zachowane w całości bizantyjskie mury obronne z czarnego bazaltu, zbudowane w większości w 349 za cesarza Konstancjusza II, a odremontowane w XI wieku. Mury mają 6 km długości, cztery główne bramy i kilkanaście mniejszych oraz 72 wieże obronne. Na wzgórzu ponad miastem odwiedziliśmy ulubione miejsce pobytu Ataturka (Gazi Kiosk) – budowla z 15 wieku, która została podarowana w 1935 roku Ataturkowi przez miasto. Stąd doskonale widać było okoliczne tereny uprawne otaczające miasto tzw. Ogrody Hevsel, zwane płucami miasta. Mogliśmy również z daleka podziwiać Most On Gőzlü zbudowany w 515 roku u wzgórz góry Kirklar.

Po południu wysłuchaliśmy krótkiej prezentacji na temat zasobów wodnych Diyarbakir przedstawionej przez Dr. Z. Fuata Toprak z Wydziału Inżynierii Wodnej Uniwersytetu Dicle.

Następnie omówiliśmy formę raportu końcowego. Ustalono, iż każdy jest odpowiedzialny za swój raport cząstkowy, a część wspólna zostanie opracowana wg następującego podziału: Polska – Summary, EU added value; Turcja -  Objectives, Szwajcaria – Evaluation, Outcomes; Portugalia – Communication and Cooperation; Niemcy – Work plan and Tasks, Horizons, Key Competences. Raport końcowy ma być ukończony do pierwszego września. Drogą elektroniczną zostanie wyznaczona data konferencji Skype, podczas której przekażemy informacje na temat udostępnienia produktu końcowego. W tym celu zostanie utworzona zakładka doodle, abyśmy mogli wyznaczyć pasujący wszystkim termin oraz godzinę konferencji. Ostatnią częścią przez nas omówioną było podsumowanie wizyty w Turcji oraz rozdanie certyfikatów. Wszyscy partnerzy zgodnie stwierdzili, iż wizyta w Turcji była bardzo dobrze przemyślana i zaplanowana. Łączyła w sobie część teoretyczną oraz praktyczną. Mieliśmy okazję doświadczyć kultury kraju oraz niezwykłej gościnności ludzi tu mieszkających. Dokonaliśmy również oceny całego projektu.

 

 

 

KARIERA ZAWODOWA ZACZYNA SIĘ W SZKOLE -  to najnowszy projekt zagranicznych praktyk zawodowych,  w ramach europejskiego programu Erasmus+.  Projekt realizowany będzie od 01. grudnia 2014 do 31. listopada 2015 i skierowany jest do uczniów klas II i III naszego CKZiU, uczących się w zawodach:

 

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Technik mechanik
 • Technik mechatronik
 • Technik spedytor
 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik budownictwa
 • Technik logistyk
 • Technikcyfrowych procesów graficznych
 • Kucharz
 • Cukiernik

W trakcie trwania projektu możesz odbyć dwu- lub czterotygodniowe praktyki w swoim zawodzie u naszych partnerów:

 • NorthCom.spol s.r.o  - Czechy
 • I.S.S.Galilei-Artiglio – Włochy
 • Berufsforderungwerk e.V. bed Bauindustrievebendes Berlin-Brandenburg e.V.  - Niemcy
 • Europa Direkt e.V. -  Niemcy
 • Lycee Professionnel Isabelle Viviani – Francja
 • Sistema Turismo s.l.r. – Włochy
 • Sistema Practices s.l. – Hiszpania

 

Wyjazdy na praktyki odbędą się w dwóch edycjach – kwiecień/maj 2015 i wrzesień/październik 2015. 
Szczegółowych informacji dotyczących praktyk dla Twojego zawodu udzielą Ci:
 •        T5/ZSZ 7 -  Magdalena Jajkiewicz, Michał Wilk
 •        T4 -  Agnieszka Godlewska
 •       T6 -  Dagmara Piotrowska-Mrzyczek, Małgorzata Sadowska
 •     T2/ZSZ 3 -  Jolanta Stańczyk, Małgorzata Suszalska
 •     ZSZ S  - Agnieszka Żuwała-Parkitna
 •     ZSZ 2  - Laura Koziak
 •     dyrektor Ewa Bartosińska – koordynator projektu.
  

Udział w projekcie jest całkowicie nieodpłatny dla uczniów i przynosi wiele korzyści:

 • Zdobycie konkurencyjnej pozycji na europejskim i polskim rynku pracy,
 • Poznanie w praktyce europejskich standardów w Twoim zawodzie,
 • Doskonalenie znajomości języków obcych,
 • Nauka działania w międzynarodowym zespole,
 • Doskonalenie posługiwania się nowoczesnymi technologiami IT
 • Kształtowanie przedsiębiorczego podejścia do pracy
 • Poznanie kultury i obyczajów innych krajów europejskich,

Ponadto, zdobędziesz certyfikaty ECVET i Europass Mobility, uznawane przez pracodawców w Europie.

Jak wziąć udział  projekcie? Pobierz dokumenty rekrutacyjne ze strony CKZiU, wypełnij i oddaj do sekretariatu, a następnie postępuj zgodnie z informacjami, które przekaże Ci koordynator projektu.

 

Rekrutacja rusza już od 17. listopada i potrwa do 01. grudnia.

strona projektu

 

Technikum nr 4 Transportowe

 • Pierwszy krok do kariery zawodowej! - poszerzenie kompetencji zawodowych poprzez praktyki zagraniczne.
  miejsce : Włochy – Rimini
  Projekt finansowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie

 • Dobry zawód - pewna przyszłość -podniesienie kompetencji zawodowych poprzez praktyki zagraniczne.
  Miejsce: Wielka Brytania - Portsmouth
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej o realizacji projektu mozna zobaczyć tutaj:

http://1krokdokarieryzawodowej.blogspot.com/

 

Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane

 • Kreatywna aranżacja salonów łazienkowych z wykorzystaniem ceramicznych okładzin ściennych i podłogowych.
  Miejsce: Niemcy – Brandenburg
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Twórcza rozbudowa wnętrz w suchej zabudowie jako zdobywanie europejskiego doświadczenia zawodowego.
  Miejsce: Niemcy – Brandenburg
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne

 • Mechanik samochodowy na europejskim rynku pracy.
  Francja- Chambery
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Technicy na europejskim rynku pracy.
  Miejsce: Hiszpania – Vigo
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska

 • Zawodowe umiejętności na europejskim rynku pracy
  Miejsce: Czechy, Niemcy
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Projekt systemowy "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych" Jak motywować uczniów do nauki - wymiana doświadczeń pomiędzy francuskimi i polskimi nauczycielami.
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

CKU

 • Projekt partnerski LdV
  Integration of Social Economy Skills into Vet.
  Grupa partnerska:Polska, Litwa, Rumunia, Chrwacja, Hiszpania, Turcja.
  Projekt finansowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie

prezentacje multimedialne

 • Projekt partnerski Grundtvig
  Theory & Practise: Sustainable use of water - A European Challenge
  Grupa partnerska: Polska, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria, Włochy, Turcja.
  Projekt finansowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie

oficjalna strona projektu

strona komunikacji i wymiany doświadczeń

strona CKZiU

 • Wizyty studyjne 2013-2014 faza 1 nr 4 – tytuł wizyty Elastyczne wejście na rynek pracy – język roboczy -francuski

wizyta robocza

ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI W WYMIARZE EUROPEJSKIM

- strona projektu

W projekcie  „Rozwój zawodowy nauczycieli w wymiarze europejskim” będą uczestniczyć nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych i kadry zarządzającej , którzy szczególnie są zainteresowani nabyciem nowej wiedzy i umiejętności w dziedzinie:

- zastosowania technologii informatycznych w edukacji

- psychologii - radzenie sobie ze stresem w szkole

- języków obcych - angielskiego, włoskiego i hiszpańskiego

- zarządzania - ewaluacji i zapewnienia jakości

- pozyskiwania funduszy UE

W projekcie zakładamy realizację 42 mobilności.

Planujemy wziąć udział w kursach szkoleniowych i job shadowing za granicą podczas mobilności grupowych
i indywidualnych. Organizatorzy szkoleń to doświadczone instytucje edukacyjne, znane z realizacji projektów
w ramach programu Leonardo da Vinci, Grundtvig, Comenius i Erasmus+.

Projekt „Rozwój zawodowy nauczycieli w wymiarze europejskim” przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły - umiejętności zdobyte przez nauczycieli w trakcie mobilności będą miały wpływ na wysoką jakość usług edukacyjnych oferowanych przez szkołę - nasi nauczyciele będą posługiwać się nowymi technologiami w swojej pracy, będą rozwiązywać problemy pracując z uczniami - z ich zachowaniem i deficytami intelektualnymi, będą im udzielać wsparcia psychologicznego. Będziemy rozwijać współpracę międzynarodową, a kadra zarządzająca będzie dysponowała najnowszymi narzędziami w zakresie ewaluacji i zapewnienia jakości w szkole.

 

EUROPEJSKIE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- strona projektu

W projekcie „Europejskie doskonalenie nauczycieli” będą uczestniczyć nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz kadry zarządzającej , którzy szczególnie są zainteresowani nabyciem nowej wiedzy i umiejętności.

 

Zakładamy realizację 42 mobilności. Czas realizacji projektu : od 01.10. 2017 do 30.09.2019

Planujemy udział w kursach szkoleniowych i job shadowing za granicą podczas mobilności grupowych i indywidualnych.

Do realizacji wybrano następujące szkolenia/job shadowing

1.kursy tematyczne w Hiszpanii, organizowane przez instytucję Esmovia

- improving classroom atmosphere and student motivation in schools

- videogames for teaching

- building team spirit among educational staff

- teaching entrepreunership

2. kurs tematyczny organizowany przez instytucję ETI Malta

- Professional Communication Skills (in English)

3. kurs tematyczny we Włoszech, organizowany przez Sistema Turismo

- ICT in education

4. job shadowing we Francji na temat problemu przedwczesnego przerywania nauki i sposobów radzenia sobie z nim na przykładzie systemu francuskiego

5.job shadowing we Włoszech na temat współpracy szkoły w środowisku lokalnym i prowadzenia skutecznych działań promocyjnych

 

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej CKZiU w zakładce „ programy i projekty” i do udziału w projekcie.

 

zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w rekrutacji, która odbędzie się według następującego harmonogramu:

 

 • Złożenie przez kandydatów odpowiedniej dokumentacji zawierającej: formularz zgłoszeniowy, CV, list motywacyjny ( proszę korzystać ze wzorów dokumentów zamieszczonych  na stronie www szkoły) – termin do 17 listopada 2017; dokumentację należy złożyć w sekretariacie przy ul. Kilińskiego 25

 

 • Test z języka angielskiego – 22 listopad 2017, budynek przy ul. Kilińskiego 25

 

 • Ogłoszenie wyników rekrutacji – do 15 grudnia 2017 – wyniki będą dostępne na stronie www szkoły: http://www.ckziu25.sosnowiec.pl, w zakładce: Projekty i programy

 

KARIERA ZAWODOWA ZACZYNA SIĘ W SZKOLE 2

- strona projektu

 

Nowy projekt "Kariera zawodowa zaczyna się w szkole 2"  to kontynuacja poprzedniego projektu o którym można przeczytać obok. Projekt skierowany jest do uczniów technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik mechatronik, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, technik mechanik lotniczy, technik logistyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik budownictwa, technik elektryk, technik analityk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, cukiernik.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017-2019.

dokumenty projektu:

Kryteria rekrutacji

formularz zgłoszeniowy

 

Dobra praktyka – najlepszą nauką

- strona projektu wkrótce

 

Nowy projekt praktyk – Dobra praktyka – najlepszą nauką, realizowanych w ramach programu POWER  skierowany jest do uczniów technikum oraz branżowej szkoły I stopnia kształcących się w zawodach: cukiernik, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik mechanik lotniczy, technik transport kolejowego, technik eksploatacji portów i terminali,technik spedytor, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych,  technik logistyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik analityk, technik elektryk

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018-2020.

dokumenty projektu:

Kryteria rekrutacji

formularz zgłoszeniowy

 

 

 

 

„Nowoczesna szkoła - mobilna kadra”

- strona projektu 

 

Celem projektu „Nowoczesna szkoła – mobilna kadra” jest poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności oraz kompetencji zawodowych przez nauczycieli w zakresie metodyki nauczania przedmiotu, wsparcia psychologicznego ucznia i znajomości języków obcych.
W projekcie przewidujemy realizację następujących mobilności
- kurs na temat wykorzystania zasobów ICT w czasie lekcji -1 tydz. Włochy, 5 osób
- kurs na temat radzenia sobie z różnorodnością kulturową w klasie: wskazówki, wyzwania, możliwości –
  1 tydz ,Włochy dla 5 osób
- kurs na temat bezpieczeństwa w szkole - 1 tydz., Włochy dla 4 osób
- kurs j. angielskiego - 2 tyg.UK dla 8 osób
- kurs na temat metody odwróconej klasy - 1 tydz., Finlandia dla 5 osób

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018-2020.

dokumenty projektu:

Kryteria rekrutacji

formularz zgłoszeniowy

Rozpoczynamy rekrutację do udziału w projekcie praktyk zagranicznych w ramach Akredytacji Erasmusa KA120-VET w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Projekt skierowany jest do uczniów klas czwartych Technikum oraz uczniów klas trzecich Szkoły Branżowej I
Stopnia Specjalnej, kształcących się w zawodach:
Technikum:
- technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik mechanik lotniczy, technik eksploatacji
portów i terminali, technik spedytor, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik mechatronik, technik
pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik analityk
Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna:
- kucharz, cukiernik
Składanie formularzy zgłoszeniowych rozpocznie się 02.01.2024r i trwać będzie do 08.01.2024r.
Szczegółowych informacji udzielą szkolni koordynatorzy:
Technikum nr 2 - p. Małgorzata Witas
Technikum nr 4 - p. Magdalena Kubas
Technikum nr 5 - p. Barbara Kowalik
Technikum nr 6 - p. Małgorzata Sadowska

dokumenty projektu:

formularz zgłoszeniowy_uczniowie

kryteria rekrutacji_uczniowie

Kryteria rekrutacji_nauczyciele

formularz zgłoszeniowy_nauczyciele

 

 

Sektor edukacji Edukacja szkolna
Numer akredytacji
2020-1-PL01-KA120-SCH-096238

Potrzeby i wyzwania stojące przed CKZiU
CKZiU jest organizacją stale uczącą się, stawiającą na stały rozwój. W tak dużej placówce na bieżąco analizowane są potrzeby CKZiU jako organizacji, potrzeby kadry oraz przede wszystkim potrzeby uczniów.
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy określono następujące obszary wymagające poprawy:
1. Podniesienie poziomu jakości nauczania, w tym wymiana doświadczeń
2. Zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli ze szczególnym uwzględnienie umiejętności wykorzystania nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania oraz umiejętności językowych
3. Zwiększenie mobilności zawodowej kadry
4. Otwartość na innych, tolerancja, aktywność w życiu społecznym szkoły i społeczności lokalnej
5. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym w tym przedwczesnemu kończeniu edukacji przez uczniów CKZiU.
6. Problemy z zarządzaniem placówką w zakresie przepływu informacji.
METODY USPRAWNIANIA:
1. tworzenia jak najlepszych warunków rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności ogólnych, w szczególności znajomości języków obcych poprzez:
- zapewnienie niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych, np. zwiększenie ilości stanowisk komputerowych, tablic
multimedialnych, zakup aktualności wydawniczych i programów komputerowych
- doskonalenie metodyczne i językowe nauczycieli, co przełoży się na wysoką jakość prowadzonych zajęć oraz współpracę z innymi nauczycielami z Europy
- dodatkowe godziny przeznaczone na doskonalenie językowe oraz wykorzystanie języka w praktyce (zajęcia przygotowawcze przed mobilnością, samodzielne komunikowanie się w sytuacjach życia codziennego i zawodowych podczas mobilności, udział w sieci Erasmusa - kontakty z nauczycielami z zagranicy i uczniami szkół partnerskich)
- kształcenia online, np. platformy e-learningowej Moodle, platformy Microsoft Teams, komunikatorów i mediów społecznościowych
-wymianę doświadczeń i promowanie stosowania nowych i innowacyjnych metod pedagogicznych i technologii oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, osób prowadzących szkolenia, mentorów i innych pracowników – organizacja mobilności dla nauczycieli
- udział w mobilnościach typu jobshadowing, wizytach studyjnych, konferencjach, seminariach kontaktowych i kursach językowych.
2. wzmacnianie wartości takich jak: włączenie społeczne, różnorodność, tolerancja i uczestnictwo w życiu demokratycznym poprzez:
- udział uczniów i nauczycieli w zajęciach przygotowania kulturowego przed mobilnościami
- pobyt za granicą i współpraca w międzynarodowej grupie
- współpraca w sieci Erasmusa - udział w wydarzeniach online, wymiana korespondencji, udział w konkursach, quizach o tematyce kulturowej
- organizacja Dni Erasmusa - przygotowanie wystaw, prelekcji, degustacji potraw, konkursów, goszczenie uczniów i nauczycieli instytucji partnerskich
- wsparcie psychologa w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych
3. usprawnienia zarządzania oraz przepływu informacji i skutecznej komunikacji na każdym poziomie - w szkole (dyrekcja, uczniowie, rodzice, nauczyciele), a także w kontaktach zewnętrznych - z przedstawicielami środowiska lokalnego oraz partnerami współpracy międzynarodowej poprzez:
- wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji online - videokonferencje, webinary, transmisje na żywo, itp.
- organizację warsztatów komunikacji - rozróżnianie stylu formalnego i potocznego, stosowanie formuł grzecznościowych,
- opracowanie i wdrożenie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia, np. epidemicznego, terrorystycznego

Plan Erasmusa: Cele

Cel 1
Tytuł
Promowanie wykorzystania nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania
Wyjaśnienie
Sytuacja pandemii na świecie spowodowała konieczność wprowadzenia nauczania online z
wykorzystaniem platform edukacyjnych, tak aby prowadzone zajęcia były atrakcyjne dla uczniów a
osiągane efekty były porównywalne z tymi uzyskanymi podczas zajęć stacjonarnych.

Cel 2
Tytuł
Rozwijanie zdolności językowych i zwiększanie różnorodności językowej w szkołach
Wyjaśnienie
Dobra znajomość języka obcego u beneficjentów spowoduje większą pewność siebie w sytuacjach
zawodowych oraz życia codziennego za granicą. Pozwoli nawiązywać kontakty z nauczycielami z innych
krajów, dzięki czemu będą otwarci na nowe metody nauczania, inne kultury przez poznanie nowych
tradycji i zwyczajów. Dotyczy to również kontaktów online. Internet pozwala nie tylko nawiązywać nowe
znajomości, ale również podtrzymywać już istniejące. Media społecznościowe dają taką możliwość, a
znajomość języka obcego to ułatwia.

Cel 3
Tytuł
Wspieranie wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie nauczania i rozwoju szkół
Wyjaśnienie
Stałe doskonalenie i wprowadzenie nowych rozwiązań są priorytetem dyrekcji i nauczycieli CKZiU.
Obserwacja pracy innych szkół w Europie pozwala na czerpanie wiedzy z doświadczeń innych i
wprowadzanie najlepszych rozwiązań na nasz grunt. Podczas mobilności typu jobshadowing będziemy
poznawać aspekty organizacyjne szkoły, metody zarządzania, promocji, współpracy w środowisku
lokalnym,

Cel 4
Tytuł
Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole i wsparcia psychologicznego uczniów i nauczycieli.
Wyjaśnienie
Sytuacja związana z pandemią zmusza nas do wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa w szkole - wprowadzenia nowych procedur postępowania. Ponadto jest to sytuacja
stresowa zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów i rodziców i będziemy starać się zapewnić odpowiednie
wsparcie psychologiczne.

Cel 5
Tytuł
Promowanie wartości takich jak: włączenie społeczne, różnorodność, tolerancja i uczestnictwo w życiu demokratycznym
Wyjaśnienie
Nauczyciele pracujący z młodzieżą powinni w codziennej pracy promować wartości otwartości na inne
kultury, tolerancji, wartości wspólnej Europy. Pobyt za granicą pozwoli im na zrozumienie uwarunkowań
kulturowych w danym kraju - związanych z historią, klimatem, kuchnią, obyczajami. Wiedza zdobyta
podczas przygotowania językowego i w trakcie pobytu za granicą przyczynią się do zmiany postaw i
zrozumienia różnorodności.:

Scenariusze lekcji

Prezentacje

 

Plan rozwoju

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu

Czas na nas !

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu

Pasje nie znają granic

Staże zawodowe czas start

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności na rynku pracy uczniów sosnowieckiego CKZIU ul. Kilińskiego 25 poprzez poszerzenie umiejętności zawodowych uczniów z zachowaniem równości płci i budowaniem społeczeństwa informacyjnego. Okres realizacji projektu to 01.04.2024 do 31.12.2028r. Projekt na przestrzeni 5 lat przyczyni się do rozwoju 350 uczennic/uczniów na płaszczyźnie zawodowej i społecznej projektu. Będzie służył też podniesieniu jakości kształcenia poprzez nabycie umiejętności praktycznych wymaganych przez pracodawców oraz podniesienie konkurencyjności na rynku pracy.

Aktualności:

Regulamin rekrutacji

Nabór na staż trwał od 15 do 30 kwietnia. Komisja w składzie: Barbara Kowalik - przewodnicząca, Karina Koczwara - członek, Anna Żmuda-Misiak - członek, utworzyła listy zakwalifikowanych uczestników na staż. Listy rozwieszono na tablicach informacyjnych w szkołach.

W piątek 31.05.2024 odbyło się spotkanie z zakwalifikowanymi uczestnikami w T4 w dwóch turach (klasy 1 i 2 oraz 3 i 4). W spotkaniu uczestniczyli równiez zainteresowani rodzice. Omówiono szczegóły realizacji staży, zasady uczestnictwa, dokumenty np umowę, przedstawiono propozycje pracodawców. Ustalono wstępnie pierwsze terminy realizacji staży. Dodatkowo trwaja konsultacje i spotkania z młodzieżą T5 i BS7

  

We wtorek 28.05.2024 odbyło sie spotkanie z zakwalifikowanymi uczestnikami T6. Omówiono szczegóły realizacji staży, zasady uczestnictwa, dokumenty oraz przedstawiono propozycje miejsc praktyki u pracodawców. Ustalono wstępnie pierwsze terminy realizacji staży.