Raport

Strona główna >> Raport

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Sosnowcu dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie  z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01. 09. 2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25. 06. 2021

Dostępność cyfrowa

Utworzone na stronie internetowej skróty klawiaturowe
W celu ułatwienia przemieszczania się po elementach strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, to jest:

§  Tab – przejście do następnego elementu

§  Shift Tab – przejście do poprzedniego elementu

§  Enter – zatwierdzanie wybranego elementu

§   – przesunięcie strony w górę

§   – przesunięcie strony w dół

§  Ctrl +  – powiększanie elementów strony internetowej

§  Ctrl – – pomniejszanie elementów strony internetowej

Kontakt i informacje zwrotne

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Kilińskiego 25
41-200 Sosnowiec
Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest: Marcin Śliz,
z którym można kontaktować się pod numerem telefonu: 32 -266-11-80 wew.12 lub pocztą elektroniczną  marcin.sliz@ckziu25.sosnowiec.plTą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo - skargowa

1.      Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony

internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

2.      Żądanie powinno zawierać:

o    dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,

o    wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,

o    wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem

3.      Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

4.      Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, z podaniem terminu kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono: 2021-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Dostępność architektoniczna

Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane, Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana, Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 –ulica Braci Mieroszewskich 42

1.Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Główne wejście do budynku od strony ulicy Braci Mieroszewskich 42  jest utrudnione dla osób niepełnosprawnych, gdyż prowadzą do niego schody. Platforma dla osób niepełnosprawnych zamontowana jest przy wejściu od strony ulicy Szymanowskiego. Drzwi umożliwiają bezkolizyjne wejście do budynku, nie są otwierane automatycznie, ale są przystosowanie do przejazdu wózka inwalidzkiego
Portiernia znajduję się zaraz przy wejściu do budynku. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników szkoły.

2.Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W budynku nie ma windy i toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

·         informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku przedstawiona jest w sposób graficzny na i planach ewakuacji, ponadto informacji w tym zakresie udzielą pracownicy obsługi .

·         w budynku nie zastosowano pętli indukcyjnych i innych urządzeń oraz środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

·         W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość bezpośredniego podjazdu pod budynek szkolny

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna- ulica Szymanowskiego 3b

1.Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Główne wejście do budynku jest od ulicy Szymanowskiego , przy którym znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku. Drzwi umożliwiają bezkolizyjne wejście do budynku, nie są otwierane automatycznie, ale są przystosowanie do przejazdu wózka inwalidzkiego. Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Portiernia znajduje się po lewej stronie po wejściu do budynku głównego, jest dostępna bez barier architektonicznych. Istnieje możliwość zapewnienia pomocy przez pracowników placówki. Obiekt wyposażony jest w schodołaz gąsienicowy aby osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogły się dostać na wyższą kondygnację.

2.Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W budynku nie ma windy w celu dostania się na wyższą kondygnację stosuję się schodołaz gąsienicowy. W toaletach zainstalowano uchwytu i poręcze dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

·         informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku przedstawiona jest w sposób graficzny na i planach ewakuacji, ponadto informacji w tym zakresie udzielą pracownicy obsługi .

·         w budynku nie zastosowano pętli indukcyjnych i innych urządzeń oraz środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

·         W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

·         Brak możliwości zaparkowania bezpośrednio przed wejściem

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

·         Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

·         Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

 

Technikum nr 4 Transportowe –ulica Kilińskiego 31

1.Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dobudowana cześć budynku szkoły jest w pełni dostosowana do korzystania przez

osoby niepełnosprawne.

- Na każdej kondygnacji zaprojektowano węzły sanitarne przystosowane do

korzystania przez osoby niepełnosprawne.

-Drzwi do pomieszczeń w których mogą przebywać osoby niepełnosprawne,

mają szerokość w świetle ościeżnic min. 90 cm.

2.Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Wszystkie kondygnacje skomunikowane są ze sobą za pomocą windy, której

gabaryty umożliwiają transport osób na wózkach inwalidzkich

 

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

·         informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku przedstawiona jest w sposób graficzny na i planach ewakuacji, ponadto informacji w tym zakresie udzielą pracownicy obsługi .

·         w budynku nie zastosowano pętli indukcyjnych i innych urządzeń oraz środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

·         W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie należącym do CKZiU znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

·         Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

·         Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

 

 

Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna- ulica Kilińskiego 25

 

1.Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Główne wejście do budynku jest od ulicy Kilińskiego 25 , przy którym znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku. Drzwi umożliwiają bezkolizyjne wejście do budynku, nie są otwierane automatycznie, ale są przystosowanie do przejazdu wózka inwalidzkiego. Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Portiernia znajduje na wprost po wejściu do budynku głównego, jest dostępna bez barier architektonicznych.

Wejście od strony miejsc parkingowych (tył budynku) przy którym znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku. Drzwi umożliwiają bezkolizyjne wejście do budynku, nie są otwierane automatycznie, ale są przystosowanie do przejazdu wózka inwalidzkiego

2.Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W budynku nie ma windy i toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

 

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

·         informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku przedstawiona jest w sposób graficzny na i planach ewakuacji, ponadto informacji w tym zakresie udzielą pracownicy obsługi .

·         w budynku nie zastosowano pętli indukcyjnych i innych urządzeń oraz środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

·         W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed głównym wejściem do budynku są wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

·         Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

·         Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

 

Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska, Branżowa Szkoła I stopnia nr 8- siedziba ulica Legionów 9

1.Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Główne wejście do budynku jest od ulicy Legionów  9, przy którym znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku. Drzwi umożliwiają bezkolizyjne wejście do budynku, nie są otwierane automatycznie, ale są przystosowanie do przejazdu wózka inwalidzkiego. Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Portiernia znajduje po lewej stronie, jest dostępna bez barier architektonicznych.

2.Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W budynku nie ma windy i toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

 

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

·         informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku przedstawiona jest w sposób graficzny na i planach ewakuacji, ponadto informacji w tym zakresie udzielą pracownicy obsługi

·         w budynku nie zastosowano pętli indukcyjnych i innych urządzeń oraz środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

·         W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość bezpośredniego podjazdu pod budynek szkolny

 

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

·         Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

·         Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
Plik dekleracja_dostepnosci.docx20.76 KB