Szkoła policealna: Opiekun w domu pomocy społecznej

Strona główna >> Szkoła policealna: Opiekun w domu pomocy społecznej

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Proces starzenia się ludności Polski stale postępuje i – jak wskazują prognozy – jego intensywność ulegnie przyspieszeniu w drugiej dekadzie XXI wieku, gdy wiek emerytalny osiągną osoby urodzone w latach powojennego wyżu demograficznego. Przy czym proces ten będzie miał cechy tzw. podwójnego starzenia (nastąpi podwojenie liczby osób w grupie 80 lat i więcej). Wraz z wiekiem wzrasta niepełnosprawność. Oznacza to większe zapotrzebowanie na stałą opiekę i świadczenia pielęgnacyjne. Osoby te mogą stać się potencjalnymi klientami domów pomocy społecznej oraz innych instytucji o podobnym zakresie usług.

 

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

 • pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi,
 • współpracuje z zespołem terapeutycznym, tworząc i realizując indywidualne programy oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej,
 • w bezpośredniej opiece nad podopiecznym, realizuje indywidualny plan pracy i opieki, pomaga w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi i samopielęgnacji lub pełni funkcje zastępcze,
 • organizuje osobie podopiecznej czas wolny, umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami DPS lub innej instytucji opiekuńczej,

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA :

 • umiejętność kontaktu osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji z rodzinami i bliskimi,
 • tworzenie i realizacja indywidualnych programów oddziaływań,
 • opieka nad podopiecznym, realizacja indywidualnego planu pracy i opieki,
 • pełnienie funkcji osoby wspomagającej w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi i samopielęgnacji,
 • organizowanie osobie podopiecznej czasu wolnego,

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Możliwość podjęcia pracy w zawodzie opiekunka środowiskowa:

 • zakłady opiekuńczo-lecznicze i  Domach Pomocy Społecznej,
 • domy opieki społecznej,
 • oddziały szpitalne opieki długoterminowej,
 • prywatne praktyki i działalność gospodarcza w Polsce, jak i w większości krajów UE.

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  W CKU w budynku na ul. Kilińskiego 25