szkoly-doroslych

Strona główna >> szkoly-doroslych

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

o 2-letnim lub 3-letnim cyklu kształcenia

2. Szkoła Policealna:

 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • technik administracji,
 • technik drogownictwa,
 • technik eksploatacji portów i terminali,
 • technik geodeta,
 • opiekun w domu pomocy społecznej,
 • opiekunka środowiskowa,
 • florysta
 • technik informatyk

3. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych  w strukturach CKZiU obejmuje VII i VIII klasę

Adresaci

 • Uczniowie od 16 r.ż, którzy mają małe szanse ukończenia nauki w rejonowej szkole podstawowej i dysponują opinią (np. szkoły) potwierdzającą ten stan rzeczy
 • Uczniowie, którzy nie ukończyli gimnazjum
 • Absolwenci  podstawowych szkół sześcioklasowych, którzy po ukończeniu klasy szóstej nie podjęli nauki w gimnazjum lub jej nie ukończyli

Zasady

 • Nabór raz w roku – we wrześniu
 • Nauka realizowana jest w systemie semestralnym.
 • Nauczane przedmioty:
 • j.polski, j.angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka, informatyka
 • Po każdym półroczu dokonuje się klasyfikacji uczniów, która uwzględnia:
 • Frekwencję: co najmniej 50% obecności na każdym przedmiocie
 • Dopuszczenie do egzaminu semestralnego – pozytywna ocena na koniec semestru z każdego przedmiotu
 • Pozytywny wynik egzaminu semestralnego z każdego przedmiotu. Egzaminy maja formę pisemną, a z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki formę pisemna i ustną

Słuchacz, który nie spełni choćby jednego z powyższych warunków wraca do rejonowej szkoły podstawowej. Słuchacz dorosły jest wykreślany z listy słuchaczy