ZWYCIĘSTWO POLONISTKI W KONKURSIE ORE

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> ZWYCIĘSTWO POLONISTKI W KONKURSIE ORE

Pani Cecylia Bielnik - nauczyciel języka polskiego w Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatronicznym i Branżowej Szkole I Stopnia Nr 7 Samochodowo- Mechatronicznej zajęła I miejsce w ministerialnym, Ogólnopolskim Konkursie na Opracowanie Koncepcji Programu i Scenariusza zajęć / lekcji dla szkoły ponadpodstawowej.”                                                                                

Organizatorem tego prestiżowego Konkursu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie - placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej. „Celem Konkursu było uzyskanie najlepszej pracy (dotyczącej danego przedmiotu) pod względem merytorycznym oraz zgodnej z obowiązującym prawodawstwem krajowym i spełniającej wszystkie kryteria regulaminowe.” Zwycięstwo zapewniło Pani Cecylii Bielnik autorstwo nowatorskiej koncepcji programu nauczania języka polskiego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (PP) oraz scenariusza lekcji. Najlepsza praca konkursowa, składająca się z koncepcji programu nauczania danego przedmiotu oraz scenariusza lekcji / zajęć, musiała spełniać wysokie wymagania regulaminowe, tj.: „atrakcyjność, innowacyjność, interdyscyplinarność, spójność, czytelność i jednoznaczność przyjętych rozwiązań, zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz uwzględnienie szeroko rozumianych specjalnych potrzeb edukacyjnych.” Prace oceniały zespoły ekspertów przedmiotowych ORE, recenzenci zewnętrzni, a także biegli i konsultanci powołani przez Sąd Konkursowy.

Zwycięstwo nowatorskiej koncepcji i scenariusza lekcji / zajęć wiąże się z zaproszeniem Pani Cecylii Bielnik przez Organizatora do napisania - wg tej koncepcji - pełnej wersji programu nauczania języka polskiego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum oraz pakietu scenariuszy lekcji / zajęć.

Konkurs jest częścią projektu: Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy  - w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój, 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty. 

Gratulujemy!

 

Galeria zdjęć: