Matura

Egzamin maturalny-sierpień 2017

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że:

  1. Egzamin maturalny w sierpniu 2017 r. zarówno pisemny, jak i ustny będzie przeprowadzony w szkołach, w których Państwo przystępowali do ww. egzaminu w maju br.  tj.

- cześć pisemna – budynek Technikum nr 4 Transportowego przy ul. Kilińskiego 31

- ustny egzamin maturalny z języka polskiego -  budynek Technikum nr 6 Grafiki Logistyki i Środowiska przy ul. Legionów 9

  1. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju, tj. m.in. dostosowanie warunków egzaminu do specjalnych potrzeb zdających.
  2. Terminy egzaminu:
  • Egzamin pisemny w dniu 22 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godzinie 9:00.
  • Egzamin ustne w dniu  23 sierpnia 2017 r. (środa) o godzinie 9:00
  1. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w dniu 12 września br. od godziny 12.00 w sekretariacie CKZiU przy ul. Kilińskiego 25

Prosimy o zgłoszenie się na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu

EGZAMIN MATURALNY - wyniki egzaminu maturalnego 2017

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających w dniu 30 czerwca 2017 roku w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły. 

Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie na egzamin maturalny do innej szkoły w woj. śląskim, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły, w której przystąpili do egzaminu.

30 czerwca pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl SERWIS umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku. Dyrektorzy szkół posiadają dostęp do danych logowania i mogą je Państwu przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym: 

1. Część pisemna -  22 sierpnia 2017 r. (wtorek, godz. 9:00) 

2. Część ustna -  23 - 25 sierpnia 2017 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół). 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 7 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (do pobrania załączniki w formacie Word: Załącznik 7a_N – nowa matura lub Załącznik 7b_S - stara matura). 

Egzamin w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

 

MATURA 2017

EGZAMIN MATURALNY – w terminie dodatkowym w czerwcu 2017 r.

 

Dotyczy zdających, którzy uzyskali zgodę Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

Egzaminy zostaną przeprowadzone w dniach 1 - 20 czerwca br. zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku 

Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w następujących terminach:

od 1 do 20 czerwca br. – j. polski dla starej formuły egzaminu, języki obce,

od 5 do 7 czerwca br. – j. polski dla nowej formuły egzaminu.

Część pisemna egzaminu będzie przeprowadzona w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie: Jaworzno, ul. Adama Mickiewicza 4

Zdający powinni przybyć do siedziby komisji w dniu egzaminu z dowodem tożsamości ze zdjęciem nie później niż o 8:30 lub 13.30.

Podczas planowania dojazdu prosimy uwzględnić ewentualne utrudnienia komunikacyjne.

 

 


W załączniku lista tematów maturalnych z języka polskiego dla absolwentów zdających ustny egzamin maturalny w Starej Formule


W załączniku informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Opłaty za egzamin należy dokonać wyłącznie w terminie od 1 stycznia do 7 lutego 2017 r.