Pracownicy/Emeryci

                                                                                                

Sosnowiec, dn.18.10.2017 r.

W załączniku wnioski o świadczenia zimowe dla pracowników i emerytów

 

 

Sosnowiec, dn.16.10.2017 r.

UWAGA wniosek o pomoc zdrowotną

Złożenie wniosku do KADR do 30.XI br lub do 30VI roku następnego

Wniosek w załączniku

   

           

 

 

Sosnowiec, dn. 07.04.2017 r.

 

 

Dyrekcja

 

i Komisja Socjalna Centrum Kształcenia Zawodowego

 i Ustawicznego

 

zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie wypoczynku:

 

1. pracowników administracji i obsługi – dofinansowanie do wypoczynku – „wczasy pod gruszą” dla siebie po złożeniu wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu  ZFŚS CKZiU.

 

Aby otrzymać dofinansowanie należy potwierdzić w Zespole Obsługi Kadrowej korzystanie   z urlopu wypoczynkowego przez co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dofinansowanie będzie wypłacane przed planowanym urlopem.

 

Nauczyciele otrzymają z tytułu urlopu  „świadczenie urlopowe”, na które nie składają wniosków.  

 

2. dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi posiadających na utrzymaniu dzieci uczące się do 25 roku – „wczasy pod gruszą dla dzieci”  zostaną wypłacone na podstawie złożonego wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu  ZFŚS CKZiU.

 

Warunkiem wypłaty dofinansowania do wczasów  jest kontynuowanie nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia, co należy potwierdzić zaświadczeniem ze szkoły lub uczelni.

Dofinansowanie do wypoczynku przysługuje także – bez względu na wiek – dla dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

 

W zamian za „wczasy pod gruszą„ dla dziecka można otrzymać dofinasowanie do kolonii, obozu. Wyjazd na kolonię, obóz należy potwierdzić informacją o planowanym wyjeździe dziecka oraz poniesionymi kosztami ( faktura, rachunek, dowód KP). Wysokość dofinasowania do kolonii, obozu jest równa wysokości „wczasów pod gruszą”, ale

w przypadku dziecka do lat 18 nie podlega opodatkowaniu.

 

3. emerytów, rencistów oraz osoby pobierające świadczenia kompensacyjne i świadczenia przedemerytalne (nauczyciele,  administracja,  obsługa)   -  dofinansowanie do wypoczynku po złożeniu wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu  ZFŚS  CKZiU .

 

Nauczycieli-emerytów prosimy o dołączenie do wniosku kserokopii ostatniej decyzji

o pobieranych świadczeniach z ZUS (z m-ca marca 2017 r.)

 

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie składa także „Oświadczenie              o dochodach”, które powinno obejmować dochody uprawnionego oraz  członków jego rodziny 

za okres od  01 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

 

Dochody wykazujemy w kwocie brutto.

 

W przypadku nie osiągania dochodów przez współmałżonka oraz pełnoletnie nie uczace się dziecko wnioskodawca składa stosowne oświadczenie – jeżeli osoby te prowadzą  wspólne gospodarstwo domowe.

W roku ubiegłym niektórzy rodzice uczących się dzieci np. w wieku 12 czy 15 lat niepotrzebnie składali takie oświadczenia.

Wykazane w oświadczeniu dochody mogą zostać sprawdzone w oparciu o dokumenty źródłowe ( rozliczenie PIT, decyzje emerytalne, inne)

 

Warunkiem wypłaty dofinansowania jest:

  1. złożenie wniosku (zał. nr 3 do regulaminu ZFŚS CKZiU))
  2. złożenie oświadczenia o dochodach ( zał. nr 2 do regulaminu ZFŚS CKZiU)
  3. złożenie oświadczenia o nie osiąganiu dochodów przez współmałżonka lub nie uczące się i nie pracujące dziecko pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym
  4. złożenie kserokopii decyzji o pobieranych świadczeniach z ZUS (nauczyciele –emeryci)
  5. złożenie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki przez dzieci pełnoletnie.

 

Wnioski i oświadczenia o dochodach oraz załączniki do nich prosimy składać w macierzystych szkołach lub w CKZiU ( pokój nr 52 )

 w terminie do dnia 02 czerwca  2017 r.

 

Prosimy o zachowanie powyższego terminu.

Wnioski złożone po terminie zostaną rozpatrzone w późniejszym czasie.

 

 

                                                                                      

      Sosnowiec, dn.03.02.2017 r.

 

                                                                    Pracownicy i Emeryci

                                                                              Technikum nr 2,   Technikum nr 4  

                                                                                     Technikum nr 5,   Technikum nr 6

                                                                    ZSZ nr 2, 3, i 7, ZSZS, CKU

 

 

 

            

 


SPRAWY SOCJALNE

PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2017 R.

 

 

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 uprzejmie informuje, że:

 

  • od 1 stycznia 2017 r. obsługą finansowo-księgową

CKZiU ( w tym funduszu socjalnego ) zajmuje się nowo powstała jednostka o nazwie CENTRUM USŁUG

WSPÓLNYCH

 

  • KOMÓRKA SOCJALNA dla PRACOWNIKÓW

    i EMERYTÓW CKZiU nadal funkcjonuje w szkole

    o nazwieTechnikum nr 4 ( dawna Szkoła Kolejowa)

    w pokoju nr 52, gdzie można załatwiać wszelkie

    sprawy socjalne dotyczące składania wniosków na

    poszczególne świadczenia i zasięgać informacji

    osobiście w godz. od 7:30 do 15:30

 

lub telefonicznie pod numerami telefonów:

32 – 266 07 34 wew. 118

                            32 – 266 94 60 wew. 118

 

 

Komórka Socjalna CKZiU

Elżbieta Gwiazda