Dla nauczycieli

Sosnowiec, dn.07.06.2017 r.

INFORMACJA  DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH

NA WYCIECZKI

 

1.    Dyrekcja  Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego

       uprzejmie informuje, że wyjazd do Krajów Beneluxu ( Belgia –

       Holandia – Luksemburg ) nastąpi dn. 14 czerwca 2017 r. ( środa )

       o godz 20:00 z ul. Kilińskiego

 

Autokar z firmy „DANIEL TOURIS” z Sosnowca  zostanie podstawiony wcześniej, około godz. 19:30

W wycieczce uczestniczą 64 osoby.

Powrót z wycieczki nastąpi dn. 18 czerwca ( niedziela ) w godzinach porannych.

Na czas trwania wycieczki można pozostawić własny samochód na parkingu szkolnym przy ul. Kilińskiego 31.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonej ofercie wycieczki.

Dyrekcja

i Komórka Socjalna życzą udanej wycieczki.

2. Dyrekcja  Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego

    uprzejmie informuje, że wyjazd na wycieczkę do Lwowa nastąpi

    dn. 14 czerwca 2017 r. ( środa ).

    Odjazd o godz. 22:15 z Sosnowca  ul. Kresowa, Mc Donalds,

    stacja Shell.

      Noclegi we Lwowie w hotelu ENTON  ( 2 noclegi ).

      Powrót z 17 na 18 czerwca 2017 r. ( z soboty na niedzielę)

      w godz. nocnych także na ul. Kresową.

      Proszę pamiętać o kwocie ok. 350 Hrywien na bilety wstępów.

       Więcej informacji znajdą Państwo w załączonej ofercie wycieczki

 

      Dyrekcja

      i Komórka Socjalna życzą udanej wycieczki.

 

3.  Dyrekcja  Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego

     uprzejmie informuje, że wyjazd na wycieczkę do Warszawy   

    nastąpi  dn. 15 czerwca 2017 r. ( czwartek ).

    Odjazd o godz. 6:15 z Sosnowca  ul. Kresowa, Mc Donalds,

    stacja Shell. (O godz. 6:00 autokar wyjedzie z Katowic).

      Noclegi w Warszawie  w hotelu Hit-Hotel  ( 2 noclegi ).

      Droga piesza z hotelu do centrum miasta trwa około 20 minut,    

      niedaleko jest też stacja metra.

      Powrót z 17  czerwca 2017 r. (  sobota)  późnym wieczorem

      około godz. 22:00 – 23:00 także na ul. Kresową.

     Więcej informacji znajdą Państwo w załączonej ofercie wycieczki.

 

     Dyrekcja

      i Komórka Socjalna życzą udanej wycieczki.

Sosnowiec, dn. 07.04.2017 r.

 

 

Dyrekcja

 

i Komisja Socjalna Centrum Kształcenia Zawodowego

 i Ustawicznego

 

zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie wypoczynku:

 

1. pracowników administracji i obsługi – dofinansowanie do wypoczynku – „wczasy pod gruszą” dla siebie po złożeniu wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu  ZFŚS CKZiU.

 

Aby otrzymać dofinansowanie należy potwierdzić w Zespole Obsługi Kadrowej korzystanie   z urlopu wypoczynkowego przez co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dofinansowanie będzie wypłacane przed planowanym urlopem.

 

Nauczyciele otrzymają z tytułu urlopu  „świadczenie urlopowe”, na które nie składają wniosków.  

 

2. dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi posiadających na utrzymaniu dzieci uczące się do 25 roku – „wczasy pod gruszą dla dzieci”  zostaną wypłacone na podstawie złożonego wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu  ZFŚS CKZiU.

 

Warunkiem wypłaty dofinansowania do wczasów  jest kontynuowanie nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia, co należy potwierdzić zaświadczeniem ze szkoły lub uczelni.

Dofinansowanie do wypoczynku przysługuje także – bez względu na wiek – dla dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

 

W zamian za „wczasy pod gruszą„ dla dziecka można otrzymać dofinasowanie do kolonii, obozu. Wyjazd na kolonię, obóz należy potwierdzić informacją o planowanym wyjeździe dziecka oraz poniesionymi kosztami ( faktura, rachunek, dowód KP). Wysokość dofinasowania do kolonii, obozu jest równa wysokości „wczasów pod gruszą”, ale

w przypadku dziecka do lat 18 nie podlega opodatkowaniu.

 

3. emerytów, rencistów oraz osoby pobierające świadczenia kompensacyjne i świadczenia przedemerytalne (nauczyciele,  administracja,  obsługa)   -  dofinansowanie do wypoczynku po złożeniu wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu  ZFŚS  CKZiU .

 

Nauczycieli-emerytów prosimy o dołączenie do wniosku kserokopii ostatniej decyzji

o pobieranych świadczeniach z ZUS (z m-ca marca 2017 r.)

 

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie składa także „Oświadczenie              o dochodach”, które powinno obejmować dochody uprawnionego oraz  członków jego rodziny 

za okres od  01 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

 

Dochody wykazujemy w kwocie brutto.

 

W przypadku nie osiągania dochodów przez współmałżonka oraz pełnoletnie nie uczace się dziecko wnioskodawca składa stosowne oświadczenie – jeżeli osoby te prowadzą  wspólne gospodarstwo domowe.

W roku ubiegłym niektórzy rodzice uczących się dzieci np. w wieku 12 czy 15 lat niepotrzebnie składali takie oświadczenia.

Wykazane w oświadczeniu dochody mogą zostać sprawdzone w oparciu o dokumenty źródłowe ( rozliczenie PIT, decyzje emerytalne, inne)

 

Warunkiem wypłaty dofinansowania jest:

  1. złożenie wniosku (zał. nr 3 do regulaminu ZFŚS CKZiU))
  2. złożenie oświadczenia o dochodach ( zał. nr 2 do regulaminu ZFŚS CKZiU)
  3. złożenie oświadczenia o nie osiąganiu dochodów przez współmałżonka lub nie uczące się i nie pracujące dziecko pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym
  4. złożenie kserokopii decyzji o pobieranych świadczeniach z ZUS (nauczyciele –emeryci)
  5. złożenie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki przez dzieci pełnoletnie.

 

Wnioski i oświadczenia o dochodach oraz załączniki do nich prosimy składać w macierzystych szkołach lub w CKZiU ( pokój nr 52 )

 w terminie do dnia 02 czerwca  2017 r.

 

Prosimy o zachowanie powyższego terminu.

Wnioski złożone po terminie zostaną rozpatrzone w późniejszym czasie.

 

                         

 


                                          

 

    


SPRAWY SOCJALNE

PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2017 R.

 

 

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 uprzejmie informuje, że:

 

  • od 1 stycznia 2017 r. obsługą finansowo-księgową

CKZiU ( w tym funduszu socjalnego ) zajmuje się nowo powstała jednostka o nazwie CENTRUM USŁUG

WSPÓLNYCH

 

  • KOMÓRKA SOCJALNA dla PRACOWNIKÓW

    i EMERYTÓW CKZiU nadal funkcjonuje w szkole

    o nazwieTechnikum nr 4 ( dawna Szkoła Kolejowa)

    w pokoju nr 52, gdzie można załatwiać wszelkie

    sprawy socjalne dotyczące składania wniosków na

    poszczególne świadczenia i zasięgać informacji

    osobiście w godz. od 7:30 do 15:30

 

lub telefonicznie pod numerami telefonów:

32 – 266 07 34 wew. 118

                            32 – 266 94 60 wew. 118

 

 

Komórka Socjalna CKZiU

Elżbieta Gwiazda


W załączniku Regulamin  określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.