Pracownicy/Emeryci

Strona główna >> Pracownicy/Emeryci

Sosnowiec, dn. 13.04.2022 r.

 

SZANOWNI PAŃSTWO – PRACOWNICY I EMERYCI

Dyrekcja i Komisja Socjalna Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego, ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu

zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku.

1. Dla pracowników administracji i obsługi – dofinansowanie do wypoczynku – „wczasy pod gruszą” nastąpi po złożeniu wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu  ZFŚS CKZiU.

Dofinansowanie będzie wypłacane w miesiącu czerwcu.

Nauczyciele otrzymają z tytułu urlopu  „świadczenie urlopowe”, na które nie składają wniosków. Nauczyciele proszeni są natomiast o złożenie oświadczenia o dochodach za 2021 r., które będzie niezbędne do przyznawania kolejnych świadczeń z ZFŚS w okresie jego ważności tj. 01 od maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

2 Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi posiadający na utrzymaniu dzieci uczące się do 25 roku mogą ubiegać się o „wczasy pod gruszą dla dzieci” na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu  ZFŚS CKZiU.

Warunkiem wypłaty dofinansowania do wczasów jest kontynuowanie nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia, co należy potwierdzić zaświadczeniem ze szkoły lub uczelni (legitymacje uczniowskie nie są honorowane).
Dofinansowanie do wypoczynku przysługuje także – bez względu na wiek – dla dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, co należy potwierdzić decyzją lub innym dokumentem.

W zamian za „wczasy pod gruszą„ dla dziecka można otrzymać dofinasowanie do kolonii, obozu. Wyjazd na kolonię, obóz należy potwierdzić informacją o planowanym wyjeździe dziecka oraz poniesionymi kosztami ( faktura, rachunek). Wysokość dofinasowania do kolonii, obozu jest równa wysokości „wczasów pod gruszą”, ale w przypadku dziecka do lat 18 nie podlega opodatkowaniu.

3. Emeryci, renciści  oraz osoby pobierające świadczenia kompensacyjne
i świadczenia przedemerytalne (nauczyciele,  administracja,  obsługa)   -  mogą ubiegać się o „wczasy pod gruszą” na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu  ZFŚS  CKZiU.

Nauczycieli-emerytów prosimy o dołączenie do wniosku kserokopii decyzji
o waloryzacji świadczenia z ZUS (z m-ca marca 2022 r.) Jeżeli decyzja jeszcze nie dotarła do Państwa prosimy koniecznie dostarczyć ją do dnia 20 sierpnia bieżącego roku.

Emerytów administracji i obsługi prosimy o wpisanie aktualnego numeru świadczenia na wniosku stanowiącym zał. nr 3 -  jeżeli dostarczyli Państwo decyzję w roku poprzednim, a symbol i numer emerytury nie uległy zmianie.

Osoby ubiegająca się o świadczenia socjalne składają także „Oświadczenie              o dochodach”( zał. nr 2 ), które powinno obejmować dochody uprawnionego oraz  członków  rodziny  prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe
za okres od  01 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Dochody wykazujemy w kwocie brutto i obecnie wliczamy do nich także świadczenie  „500+”

W przypadku nie osiągania dochodów przez współmałżonka lub pełnoletnie nie uczace się dziecko wnioskodawca składa stosowne oświadczenie – tylko
w sytuacji, gdy osoby te prowadzą  wspólne gospodarstwo domowe.
Wykazane w oświadczeniu dochody mogą zostać sprawdzone w oparciu o dokumenty źródłowe ( rozliczenie PIT, decyzje emerytalne, inne).

Wnioski i oświadczenia o dochodach są dostępne na stronie internetowej: ckziu25.sosnowiec.pl

Po otwarciu strony otwieramy zakładkę: Pracownicy/emeryci
i wyszukujemy odpowiednie dokumenty, wypełniamy je, podpisujemy dwustronnie i przekazujemy do Działu Socjalnego w następujący sposób:

• e-mailem na adres strony: ksiegowosc.ckziu25@interia.pl     lub               kadry.ckziu25@interia.pl       
                                               lub
• za pośrednictwem poczty na adres: CKZiU ul. Kilińskiego 31,
     41-200 Sosnowiec   

• osobiście w macierzystej szkole lub w Technikum nr 4 -  do pracownika zajmującego się sprawami socjalnymi – ( pokój 48 ).
 
Termin do złożenia wniosków mija dnia 20 maja  2022 r.
Proszę pamiętać o dwustronnych podpisach na dokumentach.

Życzymy Państwu i Państwa Rodzinom dobrego zdrowia i wiosennego optymizmu.

Elżbieta Gwiazda     Dział Socjalny CKZiU tel. 32 266 07 34 wewn. 123
                                                                                       lub 602 284 262

 

Sosnowiec, dn.06.12.2021 r.

Zmiana terminu występu

Dla osób, które zadeklarowały chęć obejrzenia Kabaretu PARANIENORMALNI i otrzymały bilety wstępu mam kolejną informację o PRZESUNIĘCIU TERMINU NA DZIEŃ 19 MARCA 2022 r. na GODZ 20:00
Otrzymamy nowe bilety z aktualną datą, gdy dotrą one do szkoły wówczas je PAŃSTWU rozdam.
Przepraszam za zaistniałą sytuację.

 

Sosnowiec, dn.11.10.2021 r.

Szanowni Pracownicy i Emeryci

                                        Technikum nr 2, 4,  5, 6, 
      Branżowej Szkoły I Stopnia  nr 2, 3, 7,
                                        Branżowej Szkoły Specjalnej,
                                        CKU, VIII LO, Gimnazjum nr 26
                                        Szkoły Podstawowej Dla Dorosłych

Dyrekcja i Komisja Socjalna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zapraszają Pracowników i Emerytów do składania wniosków na następujące zimowe świadczenia socjalne:
• ekwiwalent za paczkę z okazji „Mikołaja” dla dzieci do lat 15
• pomoc finansową dla Pracowników i Emerytów
1. Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi posiadający na utrzymaniu dzieci do lat 15 proszeni są o złożenie  załącznika nr 3 do regulaminu  ZFŚS CKZiU
w celu otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za paczkę mikołajową.

2.  Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi proszeni są o złożenie załącznika nr 4 do regulaminu  ZFŚS CKZiU w celu otrzymania pomocy finansowej.

3. Emeryci, Renciści  oraz osoby pobierające świadczenia kompensacyjne proszeni są  o złożenie załącznika nr 4 do regulaminu  ZFŚS  CKZiU .
Świadczenia socjalne  dla EMERYTÓW są nieopodatkowane.

Nowozatrudnieni Nauczyciele oraz Nauczyciele składający wnioski po raz pierwszy w bieżącym roku kalendarzowym, ( którzy nie ubiegali się o wczasy pod gruszą dla dzieci ) proszeni są o złożenie także oświadczenia o dochodach
za 2020 r.-  załącznik nr 2 do regulaminu  ZFŚS CKZiU. 

Osoby zatrudnione w co najmniej dwóch zakładach pracy proszone są
o wypełnienie oświadczenia o kwotach wykorzystanych świadczeń socjalnych
w tych zakładach w 2021 r. ( I – XII 2021 r. )  - w celu ustalenia obowiązku podatkowego.
Nie złożenie oświadczenia spowoduje naliczenie podatku od wypłacanych świadczeń socjalnych ( świadczenia socjalne do kwoty 2 000,00 są w bieżącym roku wolne od podatku ).

Wnioski i oświadczenia o dochodach prosimy składać 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2021 r. 

W bieżącym roku planujemy dokonać wypłaty powyższych świadczeń pod koniec miesiaca listopada.

Prosimy o składanie podpisów na wnioskach dwukrotnie tj. na pierwszej i na drugiej stronie - pod informacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Według stanu na dzień dzisiejszy tj. 11 października 2021 r. z powodu epidemii COVID-19 dopuszcza się możliwość składania wniosków
i załączników na świadczenia socjalne:
       a. drogą elektroniczną na adres mailowy;
           kadry.ckziu25@interia.pl                lub
           ksiegowosc.ckziu25@interia.pl
      b. w formie papierowej - za pośrednictwem poczty,
      c. w formie papierowej do urny, która znajduje się przy  wejściu do 
          budynku szkoły – Technikum nr 4
       d. osobiście – po umówieniu terminu z pracownikiem socjalnym.

Wnioski dostępne są w poszczególnych szkołach wchodzących w skład CKZiU25,  na stronie internetowej oraz są także załącznikiem do niniejszego pisma.

Pozdrawiam serdecznie i życzę dobrego zdrowia.
Elżbieta Gwiazda  - Dział Socjalny  CKZiU

W przypadku pytań  proszę o telefon:
     32 266 04 37 wew. 123
     lub 602 284 262

                                              

            SPRAWY SOCJALNE

PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2017 R.

 

 

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 uprzejmie informuje, że:

 

  • od 1 stycznia 2017 r. obsługą finansowo-księgową

CKZiU ( w tym funduszu socjalnego ) zajmuje się nowo powstała jednostka o nazwie CENTRUM USŁUG

WSPÓLNYCH

 

  • KOMÓRKA SOCJALNA dla PRACOWNIKÓW

    i EMERYTÓW CKZiU nadal funkcjonuje w szkole

    o nazwieTechnikum nr 4 ( dawna Szkoła Kolejowa)

    w pokoju nr 52, gdzie można załatwiać wszelkie

    sprawy socjalne dotyczące składania wniosków na

    poszczególne świadczenia i zasięgać informacji

    osobiście w godz. od 7:30 do 15:30

 

lub telefonicznie pod numerami telefonów:

32 – 266 07 34 wew. 118

                            32 – 266 94 60 wew. 118

 

 

Komórka Socjalna CKZiU

Elżbieta Gwiazda