Pracownicy/Emeryci

Strona główna >> Pracownicy/Emeryci

                                                     Sosnowiec, dn. 15.04.2019 r.

Dyrekcja

i Komisja Socjalna Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego, ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu

zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie wypoczynku.

1. Dla pracowników administracji i obsługi – dofinansowanie do wypoczynku – „wczasy pod gruszą” nastąpi po złożeniu wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu  ZFŚS CKZiU.

Aby otrzymać dofinansowanie należy potwierdzić w Zespole Obsługi Kadrowej korzystanie   z urlopu wypoczynkowego przez co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dofinansowanie będzie wypłacane przed planowanym urlopem.

Nauczyciele otrzymają z tytułu urlopu  „świadczenie urlopowe”, na które nie składają wniosków.   Nauczyciele proszeni są natomiast o złożenie oświadczenia o dochodach za 2018 r.

2 Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi posiadający na utrzymaniu dzieci uczące się do 25 roku mogą ubiegać się  o  „wczasy pod gruszą dla dzieci” na podstawie złożonego wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu  ZFŚS CKZiU.

Warunkiem wypłaty dofinansowania do wczasów  jest kontynuowanie nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia, co należy potwierdzić zaświadczeniem ze szkoły lub uczelni (legitymacje uczniowskie nie są honorowane).
Dofinansowanie do wypoczynku przysługuje także – bez względu na wiek – dla dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

W zamian za „wczasy pod gruszą„ dla dziecka można otrzymać dofinasowanie do kolonii, obozu. Wyjazd na kolonię, obóz należy potwierdzić informacją o planowanym wyjeździe dziecka oraz poniesionymi kosztami ( faktura, rachunek). Wysokość dofinasowania do kolonii, obozu jest równa wysokości „wczasów pod gruszą”, ale w przypadku dziecka do lat 18 nie podlega opodatkowaniu.

3. Emeryci, renciści  oraz osoby pobierające świadczenia kompensacyjne
i świadczenia przedemerytalne (nauczyciele,  administracja,  obsługa)   -  mogą ubiegać się o dofinansowanie do wypoczynku po złożeniu wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu  ZFŚS  CKZiU .

Nauczycieli-emerytów, a także emerytów administracji i obsługi prosimy 
o dołączenie do wniosku kserokopii ostatniej decyzji o pobieranych świadczeniach z ZUS (z m-ca marca 2019 r.)

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie składa także „Oświadczenie              o dochodach”, które powinno obejmować dochody uprawnionego oraz  członków jego rodziny 
za okres od  01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dochody wykazujemy w kwocie brutto.

W przypadku nie osiągania dochodów przez współmałżonka oraz pełnoletnie nie uczace się dziecko wnioskodawca składa stosowne oświadczenie – jeżeli osoby te prowadzą  wspólne gospodarstwo domowe.
Wykazane w oświadczeniu dochody mogą zostać sprawdzone w oparciu o dokumenty źródłowe ( rozliczenie PIT, decyzje emerytalne, inne)

Warunkiem wypłaty dofinansowania jest:
1. złożenie wniosku (zał. nr 3 do regulaminu ZFŚS CKZiU))
2. złożenie oświadczenia o dochodach ( zał. nr 2 do regulaminu ZFŚS CKZiU)
3. złożenie oświadczenia o nie osiąganiu dochodów przez współmałżonka lub nie uczące się i nie pracujące dziecko pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym
4. złożenie kserokopii decyzji o pobieranych świadczeniach z ZUS (emeryci, renciści)
5. złożenie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki przez dzieci pełnoletnie.

Wnioski i oświadczenia o dochodach ( podpisane dwustronnie ) oraz załączniki do nich prosimy składać w macierzystych szkołach lub w CKZiU ( pokój nr 48 )
w terminie do dnia 17 maja  2019 r.

Prosimy o zachowanie powyższego terminu.
Wnioski złożone po terminie zostaną rozpatrzone w późniejszym czasie.

Elżbieta Gwiazda
Dział Socjalny - CKZiU

                                

    Sosnowiec, dn.07.02.2019 r.

 

                                                                      Pracownicy i Emeryci

                                                                               Technikum nr 2,   Technikum nr 4  

                                                                          Technikum nr 5,   Technikum nr 6

      CKU

                                                         Szkoły Branżowe I stopnia nr 2, 3,7

                                                                i Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia

 

 

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  z siedzibą

w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 zaprasza na:

 

 koncert Zespołu Pieśni i Tańca ŚLĄSK, który odbędzie się:

 

  • w sali teatralnej Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej
  • dnia 24 marca 2019 r. ( niedziela ) o godz. 18:00
  • ceny biletów 60,00 ( parter ) i 40,00 ( balkon ) – możemy otrzymać zniżkę wynoszącą 10%
  • zostały zamówione wstępnie bilety na parterze ( wg Pani z Pałacu Kultury Zagłębia jest tam lepsza widoczność).

 

 

Prosimy o dokonanie poniżej wymienionych formalności w CKZiU (pokój nr 48) lub w macierzystej szkole w nieprzekraczalnych terminach do dnia:

 

a. zadeklarowanie udziału w spektaklu  do 15 lutego  2019 r. do godz. 14:00

 

b. wypełnienie wniosków i oświadczeń od 25 lutego do 15 marca  br.

 

c. wpłaty indywidualne na podstawie oświadczeń – tylko emeryci –

    do  20 marca br.

 

Informujemy, że odpłatność Pracowników i Emerytów za bilet wstępu będzie uzależniona od dochodu na osobę wykazanego w złożonych  oświadczeniach o dochodach za 2017 r., które są ważne od 01 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Wysokość odpłatności  będzie wynosić od 25% do 50% ceny biletu.

 

Komórka Socjalna CKZiU

Elżbieta Gwiazda

                                              

            SPRAWY SOCJALNE

PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2017 R.

 

 

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 uprzejmie informuje, że:

 

  • od 1 stycznia 2017 r. obsługą finansowo-księgową

CKZiU ( w tym funduszu socjalnego ) zajmuje się nowo powstała jednostka o nazwie CENTRUM USŁUG

WSPÓLNYCH

 

  • KOMÓRKA SOCJALNA dla PRACOWNIKÓW

    i EMERYTÓW CKZiU nadal funkcjonuje w szkole

    o nazwieTechnikum nr 4 ( dawna Szkoła Kolejowa)

    w pokoju nr 52, gdzie można załatwiać wszelkie

    sprawy socjalne dotyczące składania wniosków na

    poszczególne świadczenia i zasięgać informacji

    osobiście w godz. od 7:30 do 15:30

 

lub telefonicznie pod numerami telefonów:

32 – 266 07 34 wew. 118

                            32 – 266 94 60 wew. 118

 

 

Komórka Socjalna CKZiU

Elżbieta Gwiazda