Dla nauczycieli

Strona główna >> Dla nauczycieli

Sosnowiec, dn. 12.04.2023 r.

 

SZANOWNI PAŃSTWO – PRACOWNICY I EMERYCI

Dyrekcja i Komisja Socjalna Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego, ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu

zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku.

1.  Pracowników administracji i obsługi, którzy mogą ubiegać się o  „wczasy pod gruszą” na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu  ZFŚS CKZiU.

Dofinansowanie będzie wypłacane w miesiącu czerwcu.

Nauczyciele otrzymają z tytułu urlopu  „świadczenie urlopowe”, na które nie składają wniosków. Nauczyciele proszeni są natomiast o złożenie oświadczenia o dochodach za 2022 r., które będzie niezbędne do przyznawania kolejnych świadczeń z ZFŚS w okresie jego ważności tj. 01 od maja 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r.

2 Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi posiadający na utrzymaniu dzieci uczące się do 25 roku mogą ubiegać się o „wczasy pod gruszą dla dzieci” na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu  ZFŚS CKZiU.

Warunkiem wypłaty dofinansowania do wczasów jest kontynuowanie nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia, co należy potwierdzić zaświadczeniem ze szkoły lub uczelni (legitymacje uczniowskie nie są honorowane).
Dofinansowanie do wypoczynku przysługuje także – bez względu na wiek – dla dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, co należy potwierdzić decyzją lub innym dokumentem.

W zamian za „wczasy pod gruszą„ dla dziecka można otrzymać dofinasowanie do kolonii, obozu. Wyjazd na kolonię, obóz należy potwierdzić informacją o planowanym wyjeździe dziecka oraz poniesionymi kosztami ( faktura, rachunek). Wysokość dofinasowania do kolonii, obozu jest równa wysokości „wczasów pod gruszą”, ale w przypadku dziecka do lat 18 nie podlega opodatkowaniu.

3. Emeryci, renciści  oraz osoby pobierające świadczenia kompensacyjne
i świadczenia przedemerytalne (nauczyciele,  administracja,  obsługa)   -  mogą ubiegać się o „wczasy pod gruszą” na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu  ZFŚS  CKZiU.

Nauczycieli-emerytów prosimy o dołączenie do wniosku kserokopii decyzji
o waloryzacji świadczenia z ZUS (z m-ca marca 2023 r.) Jeżeli decyzja jeszcze nie dotarła do Państwa prosimy koniecznie dostarczyć ją do dnia 20 sierpnia bieżącego roku.

Emerytów administracji i obsługi prosimy o wpisanie aktualnego numeru świadczenia na wniosku stanowiącym zał. nr 3 -  jeżeli dostarczyli Państwo decyzję w roku poprzednim, a symbol i numer emerytury nie uległy zmianie.

Osoby ubiegająca się o świadczenia socjalne składają także „Oświadczenie  o dochodach”( zał. nr 2 ), które powinno obejmować dochody uprawnionego oraz  członków  rodziny  prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe
za okres od  01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
Dochody wykazujemy w kwocie brutto i obecnie wliczamy do nich także świadczenie  „500+”

W przypadku nie osiągania dochodów przez współmałżonka lub pełnoletnie nie uczace się dziecko wnioskodawca składa stosowne oświadczenie – tylko
w sytuacji, gdy osoby te prowadzą  wspólne gospodarstwo domowe.
Wykazane w oświadczeniu dochody mogą zostać sprawdzone w oparciu o dokumenty źródłowe ( rozliczenie PIT, decyzje emerytalne, inne).

Wnioski i oświadczenia o dochodach są dostępne na stronie internetowej: ckziu25.sosnowiec.pl

Po otwarciu strony otwieramy zakładkę: Pracownicy/emeryci
i wyszukujemy odpowiednie dokumenty, wypełniamy je, podpisujemy dwustronnie i przekazujemy do Działu Socjalnego w następujący sposób:

• e-mailem na adres strony: ksiegowosc.ckziu25@interia.pl     lub               kadry.ckziu25@interia.pl      
                                               lub
• za pośrednictwem poczty na adres: CKZiU ul. Kilińskiego 31,
     41-200 Sosnowiec  

• osobiście w macierzystej szkole lub w Technikum nr 4 -  do pracownika zajmującego się sprawami socjalnymi – ( pokój 48 ).

Termin do złożenia wniosków mija dnia 25 maja  2023 r.
Proszę pamiętać o dwustronnych podpisach na dokumentach.

Życzymy Państwu i Państwa Rodzinom dobrego zdrowia i wiosennego optymizmu.

Elżbieta Gwiazda    

Dział Socjalny CKZiU tel. 32 266 07 34 wewn. 123
                                                                                       lub 602 284 262

 

      

                               

 

 


SPRAWY SOCJALNE

PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2017 R.

 

 

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 uprzejmie informuje, że:

 

  • od 1 stycznia 2017 r. obsługą finansowo-księgową

CKZiU ( w tym funduszu socjalnego ) zajmuje się nowo powstała jednostka o nazwie CENTRUM USŁUG

WSPÓLNYCH

 

  • KOMÓRKA SOCJALNA dla PRACOWNIKÓW

    i EMERYTÓW CKZiU nadal funkcjonuje w szkole

    o nazwieTechnikum nr 4 ( dawna Szkoła Kolejowa)

    w pokoju nr 52, gdzie można załatwiać wszelkie

    sprawy socjalne dotyczące składania wniosków na

    poszczególne świadczenia i zasięgać informacji

    osobiście w godz. od 8:00 do 16:00

 

lub telefonicznie pod numerami telefonów:

32 – 266 07 34 wew. 118

                            32 – 266 94 60 wew. 118

 

 

Komórka Socjalna CKZiU

Elżbieta Gwiazda


W załączniku Regulamin  określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.